Phan Tấn Hải

 
 

Khai Cọ Đầu Xuân - Chân Dung tự họa