Chữ Buồn

 
 

Mỗi ngày dịch vài câu, chữ buồn
lăn trên giấy, ngập ngừng râu
tóc mọc, không kịp níu tháng ngày.

Mỗi ngày dịch vài câu, mực in
đậm nỗi buồn, ẩn tàng trên
trang giấy muôn triệu kiếp lưu dân.

Mỗi ngày dịch vài câu, tay cầm
bút không vững, nỗi đau từ
gan ruột, chữ buồn tê ngón tay.


Words of Sorrow

 
 

Translating some sentences a day, I see words
of sorrow roll on paper, feel my mustache
and hair hesitate to grow, and fail to grasp months and days.

Translating some sentences a day, I see the ink
print deeply the sorrow, scattering on
paper my millions of lifetimes in exile.

Translating some sentences a day, I see my hand
hold the pen errarically, feel the pain arise from
liver and guts, and let words of sorrow freeze my fingers.

 

Phan Tấn Hải