Kính Thưa Phật

 
 

Con đã bước một chân vào câm lặng
Còn một chân gởi chín cõi sông hồ
Hồn đã rất hồn nhiên đùa mây trắng
Mọc nghìn tay đưa kiếm múa vào thơ.

Dòng thơ mới lẫn trong dòng kinh cũ
Thấy ba đời trong một thoáng tan mê
Còn một chữ giấu trong hồn muôn thủa
Sợ mười phương chư Phật rủ nhau về.

Xin lời con hiến cho lời vô tận
Thơm ngọt ngào dòng sữa Pháp Như Lai
Dù đã ngược về nguồn xưa vắng lặng
Cũng xuôi vào biển sóng cửa Không Hai.

Con trải giấy làm tòa mời chư Tổ
Tóc râu dài vương nét chữ con nghiêng
Nhìn trăm chữ xôn xao tình không chữ
Xô mười phương qua cửa Tổ Sư Thiền.

Đời con cháy theo hương trầm thiêu hóa
Ướp trần gian hương giải thoát trang nghiêm
Gởi dòng chữ xô tan đời huyễn hóa
Lừng lững về ngây ngất mộng vô biên

 

Phan Tấn Hải